Miljöpolicy för Mad In Light ABmiljobild

Miljöarbetet har stor betydelse för Mad In Light och att vara det miljöriktiga valet för kunderna är en naturlig del av företagets vision. Mad In Lights verksamhet och produkter förutsätter energiförbrukning av olika slag. Vi arbetar målmedvetet för att minska vår egen och därmed våra kunders miljöbelastning. Vårt miljöarbete utgår från synsättet att varje sparad kilowattimme hushåller med både jordens och våra kunders resurser samtidigt som vi uppfyller myndigheters krav i form av lagstiftning, förordningar och lokala regler. Arbetet med att minska våra produkters miljö- och klimatbelastning är därför ett strategiskt arbete och samtidigt en viktig investering i vår verksamhet. Vi kallar det miljöfokus i vardagen.

 

Vår miljöfokus i vardagen:

• Ställer miljökrav mot våra leverantörer och samarbetspartners utifrån våra egna ambitioner och lagkrav.

• Utvecklar och marknadsför produkter ur miljösynpunkt, dvs. energisnåla armaturer tillverkade med materialval för lång livslängd.

• Omtanke om miljön är en självklar del av verksamheten på alla nivåer inom företaget.

• Vi tillvaratar och utveckla medarbetarnas kunnande och engagemang i miljöfrågor.

• Uppfylla våra plikter enligt lagen om producentansvar för el-avfall genom anslutning till El-Kretsen.

• Anslutning till REPA och tar därmed vårt producentansvar för återvinning av förpackningar.

 

Malmö den 1 januari 2024 Fredrik Peterson / VD