Informationspolicy för Mad In Light AB

Mad In Light ska hantera alla typer av information på ett ändamålsenligt sätt genom informationens hela livscykel. 

Vi ska hantera all information korrekt utan försvåra samarbetet i det dagliga arbetet. För att säkerställa korrekt hantering ska samtlig personal ha kunskap om gällande informationssäkerhetsregler.

Vi ska hantera all information så att vi lever upp till de krav vår verksamhet ställer. Likaså ska vi säkerställa att krav på informationshantering i gällande lagstiftning och krav ställda av myndigheter, kunder, leverantörer och medarbetare uppfylls.

Vi ska hantera all information på ett ändamålsenligt sätt genom informationens hela livscykel; skapa – publicera – använda – arkivera – gallra.  Alla berörda parter ska känna tillit till att information hanteras på ett vederbörligt sätt avseende både hantering, lagring, förvaring, spridning och destruktion, genom hela livscykeln.

Hantering av personuppgifter 

Mad In Light ska endast samla in personuppgifter som är nödvändiga och relevanta för de ändamål till vilka de samlats in. Uppgifterna ska vara korrekta och uppdaterade och stå i relation till de ändamål för vilka de behandlas. Detta inbegriper att inte samla in eller lagra information som är irrelevanta för att driva verksamheten.

Vi ska säkerställa att behandling av personuppgifter sker med användning av lämpliga tekniska eller organisatoriska åtgärder för att personuppgifter skall skyddas mot obehörig eller otillåten förlust, förstöring eller skada. Vi ska lagra uppgifter endast så länge som det är nödvändigt för det syfte till vilket uppgifterna samlades in eller så länge det krävs enligt speciallagstiftning, t.ex. bokföringslagen.

Vi ska ha mål och riktlinjer för all behandling av information inklusive personuppgifter. Vi ska följa fastställda rutiner och processer avseende all behandling av personuppgifter.