marice_top

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MarecoLuce är en italiensk belysningstillverkare av professionella armaturer med konkurrenskraftiga produkter anpassade främst för privata och offentliga utomhusmiljöer. I nära samarbete med ljusdesigners, elkonsulter, arkitekter och inredare så erbjuder vi projektmarknaden MarecoLuces armaturer och belysningsplanering till föreskrivande ledet, generellt för distribution via elgrossister och installatörer.

Vår gemensamma strategi tillsammans med våra partners är att arbeta långsiktigt med fokus på energieffektivitet och avancerad LED-teknik i kombination med branschledande produktdesign. Vi arbetar målmedvetet med att minska våra produkters miljö- och klimatbelastning genom det som vi kallar ”miljöfokus i vardagen”

Vår miljöfokus i vardagen:
• Ställer miljökrav mot våra leverantörer och samarbetspartners utifrån våra egna ambitioner och lagkrav.
• Utvecklar och marknadsför produkter ur miljösynpunkt, dvs. energisnåla armaturer tillverkade med materialval för lång livslängd.
• Omtanke om miljön är en självklar del av verksamheten på alla nivåer inom företaget.
• Vi tillvaratar och utveckla medarbetarnas kunnande och engagemang i miljöfrågor.
• Uppfylla våra plikter enligt lagen om producentansvar för el-avfall genom anslutning till El-Kretsen.
• Anslutning till REPA och tar därmed vårt producentansvar för återvinning av förpackningar.

www.marecoluce.it